Vedtekter klubbhus

Vedtekter Norgeshus Arena – V.1 2022.

 • 1. Formål

Vedtektene for Gimse IL klubbhus skal regulere styring, administrasjon og bruk av Gimse IL klubbhus. Formålet med reglementet er å sikre at alle klubbens undergrupper og medlemmer får lik behandling og tilgang til lokalene samt å sikre en god økonomisk drift og forvaltning av de verdier som lokaler, inventar og utstyr representerer.

 • 2. Endring av vedtekter

Endring av klubbhusets vedtekter kan kun gjøres av klubbens årsmøte. Forslag til endringer sendes inn til årsmøtet etter gjeldende frister.

 • 3. Myndigheter

Klubbens styre har suveren bestemmelsesrett over klubbhuset og er ansvarlig for reglement og rutiner og forvaltning av disse.

Klubbhuskomiteen er ansvarlig for den daglige driften av klubbhuset og har ansvar for at styrets bestemmelser og retningslinjer blir fulgt opp.

 • 4. Økonomi

Klubbhusets inntekter skal dekke kostnadene/driften av klubbhuset. Videre økonomi styres etter Gimse IL økonomi direktiv.

 • 5. Alkohol

Det er ikke lov til å selge, ta med eller på annen måte nyte alkohol i eller ved klubbhuset. Herunder gjelder alle arrangement på Norgeshus Arena.

 • 6. Bruksrett

Alle klubbens organer/utvalg og lag har lik rett til å benytte klubbhuset.

 • 7. Utleie

Klubbhuset skal i første rekke disponeres av Gimse IL for arrangementer i klubbens regi. I den grad klubbhuset er ledig, kan det leies ut til andre lag, foreninger og privatpersoner. Det gis ikke adgang til utleie eller lån av utstyr i klubbhuset (for eksempel bord og stoler) for bruk utenfor klubbhuset.

 • 8. Regelbrudd

Enkeltpersoner eller arrangementer som ikke retter seg etter gjeldende regler vil kunne nektes adgang til klubbhuset for en kortere eller lengre periode. Denne typen sanksjoner skal behandles og avgjøres av styret etter at uttalelsene er innhentet fra den/de det gjelder.

 • 9. Erstatningsplikt

Dersom et arrangement har påført klubbens lokaler eller eiendeler skade på grunn av uaktsom opptreden står arrangementet v/arrangementsansvarlig ansvarlig for å gjøre bot for skaden. Ved skade på lokaler eller inventar skal styret ha skriftlig rapport om skadens omfang og karakter. Styret er ansvarlig for å bestemme størrelsen på erstatningen.

 • 10. Klager

Klager på sanksjoner eller andre forhold som gjelder klubbhuset skal rettes til styret.

 • 11. Visjon

Klubbhusets verdier er at huset skal fungere som en trygg plass for klubbens medlemmer. Visjonen er: «Et klubbhus for alle» medlemmer i Gimse IL.

Styret i Gimse IL

20. mars 2022