Sportslig ledelse

Sportslig ledelse har mandat av styret i Gimse IL til å drive og drifte fotballavdelingen. Sertifiseringen som Kvalitetsklubb krever at klubben har en sportslig ledelse som har det operative hovedansvaret for den sportslige aktiviteten. En tydelig sportslig ledelse er avgjørende for å sikre kvaliteten i aktiviteten på feltet. Videre skal sportslig ledelse sikre implementering av sportslige planverk i klubben og bidra til at klubbens verdier, mål og visjon blir ivaretatt av klubben som helhet.

Mari Aune
Fotballeder

Rapporterer til styret i Gimse IL

Klubbens hovedkontakt til NFF Trøndelag

Organisere og lede møter for sportslig ledelse

Søknader (turneringer, fotballskoler, sammensatte lag, overårige)

Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer

Gjennomføre laglederforum før og etter sesongen – sørge for å informere og oppdatere laglederne

Deltagelse på klubbforum og andre relevante forum i regi NFF Trøndelag

 

Anders Olsen Reitaas
Sportslig leder

Rapporterer til fotballeder

Utvikling og implementering av sportsplanen, samt andre retningslinjer for sportslig aktivitet – og at disse blir fulgt

Differensiering og hospitering

Oppfølging av klubbens kretslagsspillere i samspill med spillerutvikler i NFF Trøndelag og nominere spillere til sonesamlinger

Følge opp at alle lag har kvalifiserte trenere og utvikle den sportslige kompetansen i klubben

Årshjul

Deltagelse på klubbforum og andre relevante forum i regi NFF Trøndelag

 

Pål Kenneth Lundereng
Trenerveileder

Oppfølging av klubbens trenere i barnefotballen (6-10 år) på feltet

Arbeide aktivt for å fremme klubbens sportsplan

Bistå sportslig ledelse med gjennomføring av trenerforum iht. sportsplan

Motivere klubbens trenere til å gjennomføre trenerutdanning, samt følge opp klubbens kompetanseplan

Være en samtalepartner for sportslig ledelse knyttet til rekruttering av trenere

Avholde Grasrottrener delkurs 1 og 2 for trenere i klubben

Deltagelse på sportslige forum og andre relevante forum i regi NFF Trøndelag

Aleksander Åmot Olsen
Kvalitetsklubb- og FIKS-ansvarlig

Sikre FIKS-kompetansen til lagledere i ungdoms- og seniorfotballen

Sørge for at spillere er registrert og forsikret (aktivere/inaktivere spillere)

Sørge for at alle i klubben er registrert med riktig rolle og funksjoner

Påmelding av lag til serie og Trøndersk Mesterskap

Overganger

Treningstider/Hoopit

Være pådriver for å knytte elementene i Kvalitetsklubb til den daglige aktiviteten i klubben

Rapportering og utbedre eventuelle avvik fra kriteriesettet

Jørn Torgersen
Barnefotballansvarlig

Følge opp klubbens rekrutteringsplan for å sikre at nye årskull får en god start i klubben

Gjennomføre foreldremøter for nye årskull i samspill med fotballeder

Informere trenere og lagledere om seriespill og sonekvelder for 6-9-åringene

Klubbens kontakt opp imot skoler og barnehager i samspill med fotballeder

Deltagelse på barnefotballforum og andre relevante forum i regi NFF Trøndelag

Martin Andresen
Fair Play-ansvarlig

Følge opp klubbens rutiner for uønskede hendelser

Rapportere uønskede hendelser til NFFs varslingskanal

Gjøre forventninger til kampgjennomføring kjent hos alle lag: Fair Play-møtet, Fair Play-hilsen og Kampvert

Fair Play som tema på trener-, spiller-, og foreldremøter

Sammen med klubbens ledelse synliggjøre Fair play og klubbens verdier på Norgeshus Arena

Ole Morten Nordløkken
Dommerveileder

Følge opp klubbens plan for dommerutvikling

Arrangere klubbdommerkurs og følge opp klubbdommere som er aktuelle for rekruttdommerkurs

Sørge for møteplasser til klubbens dommere - før og etter sesongen

Veilede klubbdommere i kamper - i samspill med ressursgruppe dommer

Klubbens kontakt til dommerutvikler i NFF Trøndelag

Deltagelse på dommerforum og andre relevante forum i regi NFF Trøndelag