Samfunns- og verdiarbeid

Trygge rammer

All aktivitet i fotball-Norge bygger på NFFs verdier trygghet, glede, respekt og likeverd. Aktivitetene skal foregå innenfor rammer der alle opplever trygghet. Det innebærer klare holdninger og bekjempelse av og praksisnære retningslinjer for rusmidler, doping, mobbing, vold, rasisme, trafikksikkerhet, diskriminering og bekjempelse av seksuelle overgrep og trakassering. Trivsel og trygghet er fundamentalt for god sportslig utvikling, og vi som klubb skal tydelig kommunisere dette. Ved en gjennomarbeidet holdning og praksis på dette feltet, vil vi kunne få økt rekruttering, mindre frafall og opprettholde vårt gode omdømme. Vi skal velge oss ett tema årlig og gjøre oss kjent med temaet og utarbeide og implementere retningslinjer for alle aktiviteter i klubbens regi.

Temaene en kvalitetsklubb skal arbeide med er:

• Seksuelle overgrep og trakassering
• Doping
• Alkohol
• Trafikksikkerhet
• Kampfiksing og spilleavhengighet
• Mobbing og rasisme (som inngår i Fair play)
• Skader og forsikring
• Ernæring

 

Styret velger i november hvert år et tema som er relevant for klubben å jobbe med. Det skal settes ned en arbeidsgruppe som følger opp dette temaet ut i fra verktøykassen til fotball.no