Laglederhåndbok

Lagleders oppgaver

Lagleder er lagets kontaktperson mot klubb og foreldre. Det er lagleder som skal melde cup’er osv. Lagleder-rollen i Gimse IL består blant annet av følgende:

 • Arrangere foreldremøter
 • Ansvarlig for påmelding til cuper
 • Ansvarlig for påfylling av førstehjelpskoffert
 • Ansvarlig for bestilling av utstyr
 • Ansvarlig for utfylling av dommerkort, signering og kontroll av kortet etter kamp
 • Sørge for at dommeren får betaling
 • Ansvarlig for intern registrering av gule/røde kort, og oversikt over når spillere skal stå over pga. karantene.
 • Ansvarlig for omberamming av kamper
 • Logistikkansvarlig ved bortekamper
 • Bestille garderober i til hjemmekamper.
 • Deltar på klubbens oppmannsmøter
 • Har ansvar for lagets økonomi (lagskasse m.m.)
 • Informere om regnskapet på foreldremøte
 • Sørge for at innbetalinger/utbetalinger til og fra lagskassen blir gjennomført
 • Følge opp ubetalte avgifter (egenandeler til lagskassen)
 • Ha dialog med økonomiansvarlig i klubben
 • Betale lagets cuper, busstransport, sosiale arrangement osv
 • Jobbe for et godt miljø blant foreldre på laget og sørge for at uenigheter tas opp
 • Melde inn konflikter mellom spillergruppa og trener-/oppmannsgruppa dersom laget ikke klarer å løse konflikten selv til styret/sportslig utvalg
 • Levere dommerkvitteringer til økonomiansvarlig i klubben
 • Ansvarlig for å organisere dugnader og fordele oppgaver jevnt mellom foreldre/spillere
 • Organisere kaffe- og kakesalg på alle hjemmekamper
 • Sende inn resultat av kamper hvis dette skal gjøres på trinnet
 • Følge opp at spillerne i gruppa er medlem av Gimse IL

Nedenfor følger en kort beskrivelse på enkelte punkt som kan være til hjelp ved utøvelsen av laglederrollen.

 

Kontaktpersoner Gimse IL

Liste til kontaktpersoner i styrer og utvalg i Gimse Idrettslag finner du her :

Kontaktpersoner lag

Liste med kontaktpersoner – trenere og lagledere på de ulike lagene finner du her :

 

Økonomiansvarlig

Økonomiansvarlig i klubben skal kontrollere og følge opp og koordinere alt rundt økonomi i klubben.

Rutiner rundt økonomi er beskrevet her

 

Økonomi

Lagskonto

Hver lag har sin egen konto under Gimse IL, og det enkelte lags lagleder disponerer denne kontoen gjennom kasserer i Gimse IL. Det er kun kasserer som har disposisjonsrett til konto mot Melhusbanken.

Det er ikke tillatt med egne konti som ikke er registrert på Gimse IL. Ved oppstart av lag anbefales det at foreldrene innbetaler en liten egenkapital. Dette er lurt ved påmelding til cuper etc slik at man kan betale påmeldingsavgifter før alle har betalt egenandel.

 

Utlegg

Har dere utlegg, f.eks. i forbindelse med turneringer eller i andre sammenhenger, betales dette tilbake. Lagleder sender e-post til okonomi@gimseil.no med følgende opplysninger:

a. Bakgrunn for utlegg (Eks. «Bespisning sessongavslutning)

b. Beløp

c. Kontonr betaling skal gå til

d. Kvittering må legges ved Hvis denne ikke kan skannes, så må den overbringes kasserer på annen måte

 

Kaffesalg / Håndkasse

Har dere i løpet av sessongen opparbeidet en håndkasse (f.eks. som resultat av overskudd av kaffesalg), så settes dette inn på gruppens konto ved sessongslutt, som minimum. Dette gjøres enten ved å benytte kontantinnskuddsautomaten til Melhusbanken og taste inn gruppens kontonr, eller å sette beløpet inn på egen konto (slipper da å taste kontonr i innskuddsautomaten) og overføre pengene fra egen konto til gruppens konto i ettertid. Det siste alternativet er det foretrukne, i tillegg til fordelen ed innbetaling, så er det også en bedre mulighet til å legge en kommentar til innbetalingen når beløpet overføres fra egen konto (f.eks. «Kaffepenger sessongen 2012»).

 

Varekjøp Sport1

Lagleder har anledning til å ta ut varer, som skal belastes gruppens konto, på Sport1. Det er da viktig at lagets navn (f.eks. «J01») oppgis, og at lagleder signerer på kvittering. Sport1 sender da faktura med kvitteringen vedlagt, og kasserer betaler de faktura direkte.

 

Varekjøp annet

Når det gjelder varekjøp andre steder, så har vi i utgangspunktet ikke avtale om utsendelse av faktura. Dette må da håndteres ved at dere legger ut, eller at dere spør om faktura kan sendes. Ved utsendelse av faktura er det viktig at faktura merkes med gruppe og navn på vedkommende som tar ut varer (vedkommende må også signere). I tillegg er det viktig at faktura sendes

Gimse IL, Postboks 185, 7223 Melhus.

Faktura skal attesteres av lagleder før kasserer til Gimse IL betaler regningen.

 

Innsyn konto

Kasserer sender ut kontooversikt, 2 ganger pr mnd i perioden mai til oktober med unntak av juli. Ellers i året sendes det ut en gang pr mnd. Trenger dere oppdatert kontoutskrift til f.eks foreldremøte, så nøl ikke med å be om det. Kasserer tar da ut oversikt og sender ut.

 

Spillerlister

Spillere fom 12 år og oppover ønsker Gimse IL blir registrert i FIKS. Dette er det FIKS-ansvarlig i klubben som gjør. Lagledere sender lister til FIKS-ansvarlig med navn, fødselsdato, adresse, e-post til foreldre og mobilnr.

 

Medlemskap i Gimse IL

Alle aktive spillere i Gimse IL må være medlemmer av klubben. Vi anbefaler også at de som har mulighet får et hustandsmedlemsskap, da klubben får støtte etter antall medlemmer.  En annen grunn til at det er særdeles viktig at du er medlem er at du som medlem er forsikret om noe skulle skje. Informasjon om forsikringer finner du via denne linken

Enhver som innordner seg lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover, kan tas opp som medlem. Ved innmelding oppgis navn, alder og adresse. Medlemskap gjelder for ett år av gangen, fra årsmøte til neste års årsmøte. Medlemskapet er imidlertid ikke gyldig før betaling av kontingent er utført. Enhver opptakelse skal straks innføres i klubbens medlemsdatabase.

Et medlem kan ikke tas opp hvis forpliktelser til et annet lag ikke er oppfylt. (Jf. Norges Idrettsforbunds lov § 39) Ethvert medlem skal overholde Norges Idrettsforhunds og dets organisasjoners, samt lagets lover og bestemmelser.  Medlemskap gir også stemmerett og møterett ved årsmøter og medlemsmøter.

Klubben benytter 123klubb som leverandør av hjemmesidene.

Som er et elektronisk medlemssystem. Vi sender elektroniske betalingskrav til medlemmene, noe som gir enklere oversikt over utsendelser og rimeligere

innkreving av kontingenter.  Vi må derfor alltid ha en epost til en i husstanden for å kunne sende ut denne.

 

På klubbens hjemmeside ligger en oversikt over hva medlemskontingenten og treningsavgiften koster og når på året den sendes ut til medlemmene. (www.Gimseil.no)

Hvis du er aktiv eller skal bli aktiv på Gimse IL, må du registrere deg på denne siden

Du kan også registerer deg på denne siden om du bare vil være støttemedlem.

 

Medlemskontigent

 

Kontingent betales på forskudd og størrelsen fastsettes hvert år av årsmøtet.

Følgende kontingentklasser benyttes:

A         Familiekontingent, gjelder alle i en husstand*

B         Enkeltmedlem voksen fra det år de fyller 18.

C         Enkeltmedlem barn under 18 år

Årsmøtet fastsetter stemmeretts- og valgbarhetsalder nedad. Medlemmer under den fastsatte stemmeretts- og valgbarhetsalder har adgang til alle lagets møter, med mindre styret av særlige hensyn bestemmer noe annet. Styret har anledning til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller av andre gyldige grunner. *Det er ikke hele familien som har et medlemskap, men hvert enkelt familiemedlem har hvert sitt medlemskap. Alle skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og e-post, da revisor skal kunne kontrollere medlemslister mot regnskap.

 

Treningsavgift

Se egen side for klubbens treningsavgifter. Treningsavgiften kan justeres hvert år og vedtas på årsmøtet.

 

Før sesongstart

Spillerlister

Her må det oppdatertes ihht til ny webløsning.

 

Planlegg cup’er

Trøndelag Fotballkrets har laget en oversikt over alle godkjente cup’er og turneringer i Trøndelag. Oversikten finner du her:

Legg inn link til cuper.

Gimse IL anbefaler at det legges inn en progresjon i antall cuper og hvor langt man reiser på cuper. Viktig at man ikke deltar på for mange cuper tidlig i karrieren. Spillere og foreldre skal holde motivasjonen oppe over flere år.

Skal man på reisecup anbefales det å planlegge dette i god tid. Er det cuper som går over en uke bør man planlegge 1 – 2 år frem i tid slik at foreldre kan planlegge i forhold til ferie etc.

 

Betaling cup

Når dere melder dere på turneringer o.l. der en påmeldingsavgift skal betales på forhånd, så vil dere i de fleste tilfeller motta en link til faktura. Send e-post til okonomi@gimseil.no med link til faktura evt. Betalingsinformasjon om slik link ikke mottas.

 

Kasserer trenger som et minimum:

a. Formål med innbetaling (eks. «Deltakeravgift Sigdalcup J01, 1 lag»)

b. Beløp som skal betales Oppgi samlet beløp (og evt beløp pr lag hvis dere melder på flere lag)

c. Kontonr betaling skal gå til

Foreldremøte

Det anbefales å gjennomføre foreldremøter før sesongstart og etter sesongslutt. Det er ønskelig at dere evaluerer sesongen godt etter sesongslutt. På foreldremøtet før sesongstart anbefales det at trener- og laglede-team forbereder godt og syr sammen et opplegg for laget i den kommende sesongen. Foreslå cup’er dere skal dra på osv. Er det ønskelig å ha med representanter for sportslig utvalg i klubben på disse møtene, så er det mulig.

 

Treningstider

Når treningstider er meldt inn til leder via fotball@gimseil.no så vil disse dukke opp i treningskalenderen her når disse er satt opp:

Nye linker må settes inn.

Leder av fotballavdelingen sender ut epost med frist for å komme med tilbakemelding på ønsket treningstidspunkt.

 

Når kampene er satt opp

Kampene blir for aldersgruppen 11+ satt opp av kretsen. For de som spiller i minifotballen (8-10) så kommer dette oppsettet fra sonen i Gauldalen. For tiden er det Trønder-Lyn som setter opp kampoppsettet. Kampene fra kretsen er klar for alle medio april. For minifotball er den klar i slutten av april.

Sjekk over at leder har lagt inn riktig informasjon i kampkalenderen:

Ny link må settes inn.

Oppstart av kamper er for minifotball 1./2. uke av mai.

For aldersgruppen 11+ => starter kampene siste uka i april. For G/J 16 0g oppover kan det være en del kamper ifbm NM (hvis meldt på) i starten av April.

Sett opp det som er av «kakelister» osv, slik at foreldrene har forutsigbare planer å forholde seg til.

 

Omberamming av kamp

Kampendringer sendes fotballkretsen ved bruk av omberammingsskjema på denne linken:

https://www.fotball.no/lov-og-reglement/skjemaer-og-kontrakter/omberamming/

 

Inne i sesong

Kampendring

Kampendringer varsles oss på fotball@gimseil.no. Når man ønsker å flytte kamper så må man gå inn på kampkalenderen å sjekke alternative datoer og sender til motstanderen. Det er viktig å ta forbehold ovenfor motstander til baneansvarlig godkjenner den aktuelle datoen,

 

Fra 11 år og oppover

Lag som må/ønsker å flytte kamper, gjør dette ved å ta kontakt med motstander. Kontaktinformasjon ligger inne på FIKS. Når ny dato er avklart med motstander fylles skjema på FIKS ut og sendes kretsen elektronisk. Det er lurt å legge inn «avklart med motstander» – da endrer kretsen med èn gang og motstander og vi får mail på dette.

Her er link til alle gruppene og årsklassene der Gimse IL har meldt på lag (2014)

http://www.fotball.no/System-pages/terminlister/Terminlister/?districtName=Tr%C3%B8ndelag+Fotballkrets&districtId=13&seasonId=79

Der ligger navn og nummer til alle kontakpersonene for de ulike lagene.

 

Før kamp

For spillere i alderen 7-13 så bruker vi klubbdommere. Klubben setter opp oversikt over dommere som skal brukes i den enkelte kamp to ganger pr sesong. Ta kontakt med den oppsatte dommeren minimum 2 dager før kamp for å avklare om det passer. Hvis det ikke passer så står lagleder fritt til å velge dommer. Oversikt over tilgjengelige dommere finner du her:

Der finner du også oversikt over dommersatser for dømming av kampene.

(For aldersgruppen 13 år => senior er det Trøndelag Fotballkrets som setter opp kampene – 11’er og 9’er)

 • Opprett kontakt med dommer minst 1-2 dager før kampen skal spilles.
 • Oppsettet av dommere er et hjelpemiddel for både dommere og lagledere, men at dommere kan være forhindret ut i fra oppsatt liste, er ikke til å unngå på grunn av treninger og flytting av kamper.
 • Er oppsatte dommer forhindret fra å dømme, er lagledere ansvarlige for å skaffe ny dommer.
 • Eventuelle konflikter mellom dommere og ett av lagene meldes til dommerkontakt etter kampen. Diskusjoner med dommeren etter kampen som kan oppleves negativt for dommeren skal ikke forkomme.
 • Ta godt vare på dommerne våre både før, under og etter kampen. Husk de er en del av fotballavdelinga på Gimse på lik linje med spillerne.
 • Gjerne veiled underveis og vær flink med å gi ros.
 • Gimse IL sine satser for dommerhonorar skal følges

Fra 13 år og oppover skal laget meldes inn i FIKS senest 2 timer før kampstart. Fra 14 år og oppover må man også huske på å skrive ut dommerkort og ta med til dommeren.

 

 

Baneinndeling

Kunstgress 11’er [KG11]

Kunstgress 9’er [KG9]

 

Etter kamp

Hjemmelaget registrerer kampresultatet. Det anbefales å bruke app`en «min fotball» til å melde inn resultatet. på SMS til 2303 som tidligere.

Dette gjelder ikke for spillere i alderen 7-10 år. Her meldes ikke resultatet inn.

Gjennom sesongen

Hold god dialog med foreldregruppen. Informèr godt og i god tid. Dette gjør at foreldrene lettere kan planelegge og delta på arrangementer, dugnader osv. Flere lag har opprettet Facebook-sider, mens andre også bruker sidene sine på www.gimseil.no

Eks

http://www.gimseil.no/Fotball/Gutter00/tabid/79/language/nb-NO/Default.aspx

Det anbefales at laget avtaler på foreldremøte på våren hva som skal være primær informasjonskilde, facebook, epost, hjemmeside etc.

 

Etter sesongslutt

Foreldremøte 

Gjennomfør et foreldremøte etter sesongstart og evaluèr inneværende sesong. La foreldrene får komme med ris og ros. Book klubbhuset ved… (hva blir nye løsning??)

Oversikt over ledig tid på klubbhuset finner du her :

Kan dette gjøres på en enklere måte? Slik at fotball-leder slipper å gjøre dette?

 

Treninger

Alle lag har ansvar for å rydde etter seg på treningsfeltet. Få hjelp av spillerne til å trille av mål osv, dette er noe de bør være vant med å gjøre

Engasjèr foreldrene (hvis det er noen av foreldre er der) under treningen. La de hjelpe til med å hente baller, trille mål osv.

Hvis det er kamp etter at du har trening, skal laget ditt rydde sitt treningsfelt slik at dette er klart til kamp senest 5 minutter før kampstart.

 

Sportsplan

Den finnes her.