Klubbdrift og anlegg

Klubbdrift og anlegg

Styret i Gimse IL er pliktig til å avkreve politiattest fra alle trenere og reiseledere.

 

Kontingenter, avgifter, medlemskap

Alle aktive i Gimse IL må være medlemmer av klubben. Vi anbefaler også at de som har mulighet får et hustandsmedlemsskap, da klubben får støtte etter antall medlemmer.  En annen grunn til at det er særdeles viktig at du er medlem er at du som medlem er forsikret om noe skulle skje.

Enhver som innordner seg lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover, kan tas opp som medlem. Ved innmelding oppgis navn, alder og adresse. Medlemskap gjelder for ett år av gangen, fra årsmøte til neste års årsmøte. Medlemskapet er imidlertid ikke gyldig før betaling av kontingent er utført. Enhver opptakelse skal straks innføres i klubbens medlemsdatabase.

Et medlem kan ikke tas opp hvis forpliktelser til et annet lag ikke er oppfylt. (Jf. Norges Idrettsforbunds lov § 39) Ethvert medlem skal overholde Norges Idrettsforhunds og dets organisasjoners, samt lagets lover og bestemmelser.  Medlemskap gir også stemmerett og møterett ved årsmøter og medlemsmøter.

Klubben benytter 123klubb

Som er et elektronisk medlemssystem. Vi sender elektroniske betalingskrav til medlemmene, noe som gir enklere oversikt over utsendelser og rimeligere

innkreving av kontingenter.  Vi må derfor alltid ha en epost til en i husstanden for å kunne sende ut denne. Lagleder plikter å gå igjennom dette før hver sesong og sende korrekt informasjon til økonomiansvarlig.

 

På klubbens hjemmeside ligger en oversikt over hva medlemskontingenten og treningsavgiften koster og når på året den sendes ut til medlemmene. (www.Gimseil.no)

Hvis du er aktiv eller skal bli aktiv på Gimse IL, må du registrere deg på denne siden, du kan også registerer deg på denne siden om du bare vil være støttemedlem.

 

Medlemskontigent

Kontingent betales på forskudd og størrelsen fastsettes hvert år av årsmøtet.

Følgende kontingentklasser benyttes:

A         Familiekontingent , gjelder alle i en husstand*

B         Enkeltmedlem voksen fra det år de fyller 18.

C         Enkeltmedlem barn under 18 år

Årsmøtet fastsetter stemmeretts- og valgbarhetsalder nedad. Medlemmer under den fastsatte stemmeretts- og valgbarhetsalder har adgang til alle lagets møter, med mindre styret av særlige hensyn bestemmer noe annet. Styret har anledning til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller av andre gyldige grunner. *Det er ikke hele familien som har et medlemskap, men hvert enkelt familiemedlem har hvert sitt medlemskap. Alle skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og e-post, da revisor skal kunne kontrollere medlemslister mot regnskap.

 

Øvrige avgifter

Treningsavgift: Alle aktive betaler treningsavgift hvert år. Treningsavgiften dekker matriell som brukes på treninger og kamper. Den dekker også kostnaden av kunstgress og vedlikehold av denne. En del av treningsavgiften blir satt av til egen kunstgresskonto.

Treningsavgiftene fastsettes av styret på bakgrunn av faktiske kostnader med

aktiviteter. Dersom medlemskontingenten kreves inn sammen med treningsavgiften, skal begge deler være spesifisert på faktura (Dette gjøres ikke pt i Gimse). Treningsavgiften har også søskenmoderasjon.

Gimse IL har ingen inngangspenger på arrangementer. Lagene har egne lagskonto som laglederne har kontroll på i forbindelse med deltakelse på konkurranser og cup’er.

 

Gimse IL har også 1-2 dugnader i året som går til drift av klubben. Alle aktive plikter å være med på disse. Ved behov for integreringstiltak, melder laglederne dette til styret.

For de som har flere aktive barn, trenger kun den eldste å delta.

Leie av andre arenaer bekostes av hvert enkelt lag. Dette kan være slik som leie av bankhall på vinterhalvår etc. Deltagelse på cup’er ordnes også av det enkelte lag.

 

Forsikring

Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre.

For spillere under 12 år er det et krav om at spillerne er registrert som medlem av en

fotballgruppe / fotballklubb tilknyttet Norges Fotballforbund. Spillerne vil dermed også være dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i øvrige idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund. Dette betyr at alle fotballspillere, uavhengig av alder og nivå, har samme dekning under grunnforsikringen. Spillere som har fylt 12 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen.

Detaljer om fotballforsikring

Ekstra forsikring når man blir eldre, ordnes på den enkeltes initiativ, enten privat eller gjennom fotballforbund.

 

Arbeidsgiveransvar

Gimse IL har pt ikke noe arbeidsgiveransvar. Det er ingen ansatte i klubben. Klubben bygger på dugnad fra medlemmer, foreldre og styret.

 

Gjennomføring av klubbens hjemmekamper

 

Bruk av klubbhus og anlegg

Klubben vektlegger et godt og sunt idrettsmiljø, med solid forankring i bygda. Klubben har en målsetting om å gi alle i nærområdet et sportslig aktivitetstilbud. Fotball, allidrett og trim er hovedaktivitetene i klubben vår og er et tilbud som er tilrettelagt for alle aldersgrupper.

Og hva er mer naturlig enn å starte med «banen» – anleggene våre – selve nerven for all aktivitet.

Gimse Il har et eget idrettsanlegg hvor vi disponerer 2 kunstgressbaner (11’er fra 2010 og en 9’er fra 2014).Vi har også en 7’er gressbane som vi benytter ved Tambartun kompetansesenter, som vi har tilgang til å låne av senteret.

Trim foregår ved Brekkåsen gymsal (vinter) og tilrettelagte trimløyper i nærområdet.

Håndballaktivitet gjennomføres i Melhus hallen, mens ski aktiviteter gjennomføres i Sjetnemarka lysløypeanlegg, begge i regi av Melhus IL.

Gimse IL brøyter ikke banene på Brekkåsen stadion på vinteren. Alle lag har mulighet å kjøpe egen treningstid i Bankhallen som vi deler med Melhus IL, Trønder-Lyn og Hovin.

Vi har også et klubbhus med garderobe, toaletter, utstyrsrom, utstyrsgarasje og et stort møterom med et lite kjøkken i 2. etg.

 • Garderobe benyttes i forbindelse med trening og kamp. Vi har også avtale med Brekkåsen skole, hvor vi kan disponere 2 garderober med dusjanlegg. Vi tilstreber oss å benytte dette for bortelagene, slik at de har mulighet å dusje etter endt kamp.
 • Møterom, 2. etg. kan benyttes til lagmøter, styremøter og annen møteaktivitet. Møterommet bookes på denne siden:
 • Klubben har også tribuneanlegg og klubben har utstyr til vedlikehold av banene, noe som driftsgruppen tar seg av gjennom sesongen.
 • Begge baner blir også brukt av Idrettsbarnehagen og Brekkåsen skole på dagtid.

Arrangementer klubben har årlig er følgende:

 • Vår og høst dugnad (Klargjøring av sesongene)
 • Tine fotballskole
 • Gimsemarsjen
 • Idrettsmerker
 • Klubbdommerkurs
 • Barnefotballkvelden
 • Ungdomsfotballkvelden
 • Topp4

 

Informasjon om dommere

Det er behov for flere dommere, og Gimse forsøker å få mange nye aktive til å forsøke seg som klubbdommere. Gimse forsøker å gi dommere med ambisjoner utviklings muligheter. Med visse aldersbegrensninger kan alle som ønsker starte som klubb- eller rekrutteringsdommer (fra fylte 15år). Som klubbdommer kan en dømme kamper i egen klubb, mens en som rekrutteringsdommer settes opp som dommer i kamper i kretsen. Gimse har egen dommerkontakt i kubben og forsøker å legge tilrette for dommerne i klubben.  Dommerkontakt står oppført på våre hjemmesider, under organisasjonskartet vårt.

 

Kampvert på kamp

Kampvert skal sørge for at Gimse IL ønsker å arrangere sine hjemmekamper i henhold til NNF’s retningslinjer.

Trenere og lagledere har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp, og for å sikre en fin ramme rundt kampene er kampvert et tiltak som har vist seg å være vellykket.

Det er viktig at vi tar i mot gjestene våre på Brekkåsen på en hyggelig måte – det gir en “god inngang til kampen”.

Alt om info fra NFF om kampvert kan du lese om her.

Rutiner for kampvert på Brekkåsen:

Før kamp

 • Oppmøte minst 45 minutter før kampstart (barnefotball)
 • Oppmøte minst 1 time før kampstart (ungdomsfotball og senior)
 • Bære synlig “kampvert”-vest. Disse henger til høyre for døra i 1.etg i klubbhus
 • Sørge for at garderober er i orden
 • Ønske motstander velkommen og vise spillere og trenere deres garderobe
 • Ønske dommer(e) velkommen og vise dommer(e) deres garderobe

Under kamp

 • Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser
 • Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken
 • Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere både mot spillere og dommer.

Etter kamp

 • Takker begge lag og dommer
 • Rydde foran klubbhus og tribuner etter kampslutt

​Rydding og vask

Klubbhus 1. og 2. etg, samt utendørs areal.

Det blir tildelt før hver sesong hvilket lag som har ansvar for å rydde/vaske klubbhus. Det blir hengt opp en liste hvor laget som har ansvar kvitterer på at oppgaven er fullført. Gulv kostes og vaskes. Søppelbøtter tømmes og toaletter/kjøkkenbenk vaskes. Alle grønne søppelbøtter utendørs tømmes i container ved parkering/idrettsbarnehage. Hvis det oppdages noe som er ødelagt eller må repareres, plikter laget som har vask/rydd å informere driftsgruppen eller styret.

Nøkler til klubbhus fås ved forespørsel til leder. Nøkler signeres ut og leveres tilbake når det ikke er behov for å inneha nøkler.