Klubbdrift og anlegg

Medlemskontingent

Alle aktive i Gimse IL må være medlemmer av klubben. Vi anbefaler også at de som har mulighet får et hustandsmedlemsskap, da klubben får støtte etter antall medlemmer.  En annen grunn til at det er særdeles viktig at du er medlem er at du som medlem er forsikret om noe skulle skje. Kontingent betales på forskudd og størrelsen fastsettes hvert år av årsmøtet.

Enhver som innordner seg lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover, kan tas opp som medlem. Ved innmelding oppgis navn, alder og adresse. Medlemskap gjelder for ett år av gangen, fra årsmøte til neste års årsmøte. Medlemskapet er imidlertid ikke gyldig før betaling av kontingent er utført. Enhver opptakelse skal straks innføres i klubbens medlemsdatabase.

Et medlem kan ikke tas opp hvis forpliktelser til et annet lag ikke er oppfylt. (Jf. Norges Idrettsforbunds lov § 39) Ethvert medlem skal overholde Norges Idrettsforbunds og dets organisasjoners, samt lagets lover og bestemmelser. Medlemskap gir også stemmerett og møterett ved årsmøter og medlemsmøter.

Vi sender elektroniske betalingskrav til medlemmene, noe som gir enklere oversikt over utsendelser og rimeligere innkreving av kontingenter.  Vi må derfor alltid ha en epost til en i husstanden for å kunne sende ut denne. Lagleder plikter å gå igjennom dette før hver sesong og sende korrekt informasjon til økonomiansvarlig.

Hvis du er støttemedlem aktiv eller skal bli aktiv på Gimse IL, må du registrere deg på denne siden.

Følgende kontingentklasser benyttes:

A         Familiekontingent , gjelder alle i en husstand*

B         Enkeltmedlem voksen fra det år de fyller 18.

C         Enkeltmedlem barn under 18 år

Årsmøtet fastsetter stemmeretts- og valgbarhetsalder nedad. Medlemmer under den fastsatte stemmeretts- og valgbarhetsalder har adgang til alle lagets møter, med mindre styret av særlige hensyn bestemmer noe annet. Styret har anledning til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller av andre gyldige grunner. *Det er ikke hele familien som har et medlemskap, men hvert enkelt familiemedlem har hvert sitt medlemskap. Alle skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og e-post, da revisor skal kunne kontrollere medlemslister mot regnskap.

Treningsavgift

Treningsavgiftene fastsettes av styret.

Se her for oversikt over klubbens treningsavgifter og hva spilleren, laget og klubben har ansvar for å dekke.

Gimse IL gjennomfører 1-2 dugnader i året som går til drift av klubben. Alle aktive plikter å være med på disse.

Politiattester

Styret i Gimse IL plikter å innhente politiattester for alle trenere og lagledere i klubben. Det er styreleder som håndterer innhentingen.

Les mer om klubbens rutiner her.

Forsikring

Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere fra fylte 13 år. FIKS-ansvarlig i klubben oppretter spillerne i FIKS det året spillerne fyller 12 år.

Spillere under 13 år omfattes av Barneidrettsforsikringen.

Les mer om klubbens forsikringer her.

Arbeidsgiveransvar

Gimse Idrettslag har ikke noe arbeidsgiveransvar. Det er ingen ansatte i klubben. Klubben bygger på dugnad fra medlemmer, foreldre og styret.

Arrangementer

Klubben gjennomfører årlig følgende arrangementer/dugnader:

  • Dugnad på anlegget (fordeles på lagene gjennom sesongen)
  • Klubbdommerkurs
  • Tine Fotballskole
  • 3v3-cup i Bankhallen
  • Gimsemarsjen
  • Idrettsmerker
  • Topp 4

Klubbhus og anlegg

Klubben vektlegger et godt og sunt idrettsmiljø med solid forankring i bygda. Klubben har en målsetting om å gi alle i nærområdet et sportslig aktivitetstilbud. Fotball, allidrett og trim er hovedaktivitetene i klubben og er et tilbud som er tilrettelagt for alle aldersgrupper.

Gimse IL eier og drifter Norgeshus Arena – selve nerven for all aktivitet i klubben. Anlegget består av to kunstgressbaner – 11er-bane fra 2010 og 9er-bane bygget i 2013. 11er-banen har spilleflate på 100×64 meter og 9er-banen har oppmålt spilleflate på 66×52 meter. Anlegget blir benyttet av Idrettsbarnehagen og Brekkåsen skole på dagtid.

Klubbhuset åpnet i mai 2022 og rommer 4 garderober, kjøkken, forsamlingslokale, møterom og lager, i tillegg til tribune.

Gimse IL har også eierandeler i Bankhallen – sammen med Melhus IL, Trønder-Lyn og Hovin IL. Bankhallen er klubbens primære treningsarena vinterstid. Norgeshus Arena brøytes ikke.

Trim og allidrett foregår i gymsalen på Brekkåsen skole vinterstid og i tilrettelagte trimløyper i nærområdet.