Informasjon og kommunikasjon

Informasjon og kommunikasjon

Informasjon/kommunikasjon

Gimse IL er avhengig av at de grunnleggende verdier og retningslinjer er forankret hos alle på alle nivåer. Gimse IL skal derfor avholde årlige møter på alle nivåer i klubben for å sikre dette, og målgruppene er trenere/lagledere, spillere og foreldre. På denne måten vil vi sikre at medlemmene er godt kjent med og støtter opp om klubbens virksomhet.

 

Det årlige møte skal omhandle:

  • Klubbens verdigrunnlag.
  • NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsidrett.
  • Fair Play.
  • Trygge rammer

For øvrig har Gimse IL et trenerforum, som skal minst ha 2-3 årlige møter. Fotballeder inviterer til disse møtene.

Alle lag skal ha foreldremøter, minst ett 2 pr. sesong, fortrinnsvis ett før oppstart og ett etter sesongen. Dette er det lagleder og trener(e) i fellskap som inviterer til. Alle foreldre må oppfordres til å møte. Det er ikke noe i veien for å ha flere foreldremøter.

Trenerforum:

Klubben streber hele tiden etter å ha best mulig skolerte trenere. Et av virkemidlene for å oppnå dette er trenerforum som avholdes 2-3 ganger i sesongen. Disse administreres av sportslig utvalg og leder fotball avdelingen. Gjennomføring av disse kan være som forelesning fra aktører i klubben eller innleide foredrags holdere. Det kan være å følge en trening hos et lag i klubben for deretter evaluere denne. Gjennom dette øke kvaliteten på den aktuelle trener/trening, men også for at de andre deltagerne skal få impulser og tips. Forumet kan gjennomføres på et arrangement, f.eks FUG. I tillegg har trenerne en egen gruppe på FB og også på www.gimseil.no for utveksling av informasjon.

 

Foreldremøte:

Lagleder på hvert enkelt lag skal avholde minimum to foreldremøter på laget en representerer, et før og et umiddelbart etter sesongen. Dette skal gjøres i samarbeid med trenere og bør inneholde noen faste punkter på agendaen som oppsummering, kommende sesong, økonomi / dugnader, cuper, Fair Play / foreldrevett regler, Ressurser (personer). De må også på disse møtene bestemme hvilket informasjonsforum som skal være primær for dette laget (ikke alle er på FB).

Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna. Her er noen huskeregler:

1. Møt opp til kamp og trening – barna ønsker det

2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen – ikke bare dine kjente

3. Oppmuntre i medgang og motgang – ikke gi kritikk!

4. Respekter lagleders bruk av spillere – ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen

5. Se på dommeren som en veileder – respekter avgjørelsene!

6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta – ikke press det

7. Spør om kampen var morsom og spennende – ikke bare om resultatet

8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr – ikke overdriv

9. Vis respekt for arbeidet klubben gjør – delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner

10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball – ikke du

11. Vis respekt for andre – ikke røyk på sidelinja

12. Husk at barna gjør som du gjør – ikke som du sier

 

Lagledermøte:

Leder fotball gjennomfører minimum ett lagledermøte før sesong, dette for å få gitt informasjon ut til lagene. Ellers på dette møtet børe det diskuteres/bestemmes alt som omhandler treningsarena, kamparena og f.eks felles priser hos alle lag når det gjelder kaffe/kake salg. Dette er også er forum hvor klubb kan gi informasjon om hva som skjer ut til lagene (f.eks hvilke dugnader som vil bli kjørt i regi av klubb kommende år). Det må også opplyses/bestemmes på dette møtet hvor informasjonsflyten skal komme mellom klubb og lagleder (FB, WEB, e-post etc).

 

Fotball.no

Dette er den offisielle nettsiden til Norges Fotballforbund. På denne nettsiden ligger blant annet terminlistene fra G11 og oppover. Man får også oppdatert informasjon om endringer i regelverk etc. Gimse IL anbefaler trenere, lagledere og foreldre jevnlig besøke denne siden for oppdatert informasjon om den norske fotballen. Det er et eget menyvalg for valg av krets.

 

Treningsøkta.no

Gimse IL anbefaler lagene å bruke treningsøkta.no når man lager et treningsopplegg for laget. Tilgang fås ved å sende epost til fotball@gimseil.no . Det anbefales at alle trenere på laget og lagleder har tilgang. En hovedtrener kan da lage treningsøkter å dele med de andre trenerne slik at man i forkant av treningene har delt informasjon om hva som skal skje på treningene.

 

Sosiale medier

Mål for sosiale medier:

Gimse IL skal markere seg som et godt og stødig idrettslag i regionen gjennom bruk av sosiale medier, styrke klubbnavn- og logo, Bruke de viktigste sosiale medier som kommunikasjonskanal, skape blest rundt aktiviteter som vi arrangerer og evt. deltar i.

 

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER

Følgende retningslinjer gjelder for bruk av sosiale medier for klubbens trenere, ledere, foreldrekontakter og styret.

Alle personer med et engasjement i Gimse IL skal utvise særlig stor aktsomhet ved deltagelse på / i sosiale medier på nett.

Ingen personer med engasjement i Gimse IL skal i sosiale medier uttrykke meninger om spillere, klubber, dommere eller andre knyttet til sitt engasjement i klubben.

Eventuelle grupper / sider opprettet i / på sosiale medier som benytter Gimse IL’s navn, eller sider som har til hensikt å brukes i forbindelse med virke / dialog knytet til medlemskap i klubben eller lag, skal være opplyst til klubben. Hovedregel er at lagsider eller liknende ikke finnes.

Gimse IL har egen side på Facebook, denne administreres av webansvarlig og leder for fotball. Daglig leder gir eventuelle andre tilgang ved behov. Webansvarlig har alle fullmakter til å slette innlegg på klubbens side som andre personer legger inn. Styret i klubben kan inngå avtaler med trenere / ledere / foreldrekontakter om å være klubbens representant knytet til sider eller liknende for å påse at klubbens regler følges, og at brudd på retningslinjer ikke finner sted.

Klubbens styre vurderer eventuell påtale ved brudd på disse retningslinjer.