Differensiering og hospitering

Barnefotball

Differensiering

I Gimse IL har vi stort fokus på å spillerutvikling. Vi ønsker å tilrettelegge slik at barn kan få ulike typer utfordringer ut fra interesse, ferdigheter og modning. Dette kaller vi med et samlebegrep for differensiering. Differensiering betyr at trenings- og kamptilbudene i størst mulig grad er tilpasset enkeltspilleres ferdigheter, motivasjon, ønsker og behov. Spillerne blir mest tilfredse gjennom involvering og muligheten for å være med i spillet mest mulig. Det gjør de ved å spille mest med de som er jevnbyrdige på treninger, og i kamper.

Fra og med året de fyller 9 år åpner vi for en frivillig ekstratrening, dette handler om trenerne har ressurser og tid til dette – og dette tilbudet er derfor trenerstyrt. Det er ikke noe krav fra klubbens side men en mulighet til organisering dersom man mener det vil være det beste for den årgangen du er med på. Normalt vil man ha en fellestrening i uka og en ekstratrening.

 

Hospitering

Hospitering er et eksempel på differensiering der spilleren i perioder får trene og spille på lag i høyere aldersklasser, i tillegg til sitt opprinnelige lag.

Differensiering skal styres av Gimse IL

Eventuelle avvik, dvs. ønske om permanent oppflytting til en eldre gruppe, skal alltid behandles i klubbens sportslige utvalg (SU).

 • Hospitering skal skje gjennom god kommunikasjon «trener-trener», dvs. mellom trener for aldersgruppen spilleren tilhører og trener for gruppen spilleren skal hospitere med – eventuelt også med bistand av trenerkoordinator
 • Normalt er det trener for den aldersgruppen spilleren tilhører, som initierer hvem som skal hospitere. Denne treneren skal uansett alltid involveres når hospitering er aktuelt
 • Både holdninger (kanskje mest) og ferdigheter er avgjørende ift. hvem som skal få tilbudet om hospitering
 • Spiller skal IKKE involveres før trenerne er enige om hvem som skal få tilbud om hospitering
 • Spillerens trener er ansvarlig for å vurdere om/når/på hvilken måte foreldre/foresatte skal involveres. Trener for den gruppen spiller skal hospitere med, er ansvarlig for tilsvarende informasjon i og rundt denne gruppen
 • Hospitering skal være tidsbegrenset og skal i utgangspunktet være i tillegg til trening med egen aldersgruppe. Eventuelt kan det avtales at spiller står over trening med egen aldersgruppe, dersom det kolliderer med hospiteringstrening, eller for å sikre at totalbelastningen ikke blir for stor
 • Når hospiteringsperioden er ferdig, går spilleren automatisk tilbake til egen aldersgruppe – dersom det ikke besluttes at hospitering skal videreføres enda en periode
 • For Gimse IL vil det bli viktig å drive målrettet hospitering for de spillerne som til enhver tid ligger “lengst fremme” og som er inne på tiltak med krets og toppklubb. Dvs. at disse spillerne hospiterer jevnlig i lengre perioder med eldre/bedre spillere, uavhengig av eventuelle andre hospiteringsspillere (se neste punkt)
 • Hospitering kan i tillegg også gjennomføres som en «rullering», der det gjøres en avtale med trener for en eldre/bedre gruppe om at det kan byttes på et visst antall spillere som kan delta på én eller flere treninger for uka
 • Hospitering skal normalt kun skje 1 aldersklasse «opp». Eventuelle andre ønsker skal tas opp med trenerkoordinator for vurdering.
 • Treninger der flere årsklasser deler bane, gir ekstra gode muligheter for differensiering/ hospitering ved at enkeltspillere eller grupper av spillere kan ha aktiviteter med eldre/bedre spillere i hele eller deler av økta

 

Lån av spillere

Dette skjer der lag i alderstrinn over mangler spillere til enkelte kamper. Da kan lag under låne ut spillere til kamp. Alle avtaler vedr lån av spillere skjer mellom trener/lagleder på de enkelte lag. Trener fra lag som låner ut spiller bestemmer hvem som skal få tilbudet, det skal rulleres på spillere. Spillere og foreldre skal ikke kontaktes direkte.

 

Jevnbyrdighet

I barnefotballen skal alle få delta med like muligheter. Topping av lag innebærer at noen får spille vesentlig mer enn andre, og dette skal ikke forekomme i Gimse IL. Jevnbyrdighet vil si at man får noenlunde jevn motstand i både kamp og trening. Dette bidrar til å skape spenning, glede og engasjement. Jevnbyrdighet er en forutsetning for at spillerne skal oppleve trygghet og mestring

 

Hvordan får vi så til dette?

Samarbeid på og mellom årskull gir muligheter for å viske ut kunstige skiller mellom lagenheter, og setter klubben og spilleren i sentrum. Dette gir gode forutsetninger for differensiering og et tilpasset trenings- og kamptilbud. Det er derfor viktig at vi som klubb gjør et godt arbeid ifbm påmelding av lag til sesong

 • Vi som klubb ønsker å ha kontroll på lagspåmelding – slik at antall lag på hvert trinn blir “riktig” samt at lagene blir meldt på i “riktig” divisjon mtp ferdighetsnivå osv.

 

På trening

 • Felles oppvarming og avslutning på økta. En god investering ift. trivsel, tilhørighet og miljø
 • Differensier i økta, dvs. del i grupper etter ferdigheter/interesse, men varier på gruppe-sammensetningene fra aktivitet til aktivitet og fra gang til gang
 • Sørg for jevnbyrdighet i spillsekvensene
 • Når flere årsklasser deler bane, differensier også på tvers av alder
 • Husk også å rullere i trenerteamet slik at alle spillere og trenere blir kjent med hverandre
 • Gi ulike utfordringer til spillerne ut i fra ferdighetsnivå, ikke la alle aktivitetene ha lik vanskelighetsgrad. Dette vil bedre forutsetningene for mestring.

I kamp

Kampen er ukas høydepunkt? Det bør være det, det er slettest ikke sikkert! Gjennom sesongen skal alle spillerne på laget ha tilnærmet lik spilletid – ingen fotballspillere liker å sitte på benken! Lagsammensetningen skal som hovedregel ta utgangspunkt i prinsippet om jevnbyrdighet. Hvis vi har flere lag pr. aldersklasse skal det deles opp i jevne lag slik at alle har like forutsetninger for gode lagprestasjoner på banen. I tillegg unngår man da topping innad i lagene.

Hvem som skal spille mest i en enkelt kamp vurderes også ut i fra jevnbyrdighetsprinsippet. Ingen er tjent med å vinne eller tape   15–0.

 • Er laget ditt langt bedre enn motstanderlaget, bruk spillere som ikke har kommet så langt i sin ferdighetsutvikling mer.
 • Er motstanderlaget langt bedre enn dere, bruk de som har kommet lengst hos deg noe mer.

 

Kampledelse

Hvilke virkemidler har trener her for å optimalisere opplevelsene til spilleren og laget ditt. ”Alle skal spille like mye” er utgangspunktet.

 • Kjenn spillerne dine! Hvor på banen er spillerne tryggest?
  • Keeper, i det bakre leddet, sentralt eller foran
  • På høyre eller venstre side?
 • Det minst komplekse er bakerst eller mot en langside; da har spilleren stort sett rommet foran eller og inn i banen å forholde seg til.
 • Det mest komplekse er sentralt på banen, da må en forholde seg til rom bak, foran og til siden. Her kan en ut ifra forutsetninger gi spillerne ulike utfordringer!
 • Har motstanderlaget ei rekke som er bedre enn den andre – det skjer ofte – snu litt på din opprinnelige ”plan”.
 • Er det en spiller som er strålende på motstanderlaget, har ikke du en som gjør at han eller hun møter jevnbyrdighet?

Kampledelser er noe langt mer enn stoppeklokka! Om vi lagledere er våkne kan vi i stor grad påvirke kampbildet mot jevnbyrdighet. Dette krever det forberedelser:

 • i forkant av seriestart – når en setter lagene sammen
 • i inngangen til kampen
 • under kampen

 

Ungdomsfotball

Fra 7’er til 11’er

Svært få fotballspillere slutter hos oss før de blir 13 år. En av hovedutfordringene i ungdomsfotballen er nettopp frafall. Gimse IL har derfor fokus på overgangen fra barnefotball til ungdomsfotball skal gjøres på en fornuftig og god måte. Denne overgangen kommer midt i en periode med mange andre endringer for jentene og guttene. Det er derfor ekstra viktig å fokusere på differensiering av aktiviteten ift interesse, ferdigheter og modning, samt først og fremst fokusere på å skape gode opplevelser på og utenfor fotballbanen for ALLE som vil spille fotball! I Gimse IL ønsker vi bl.a. å beholde 7’er fotballtilbudet så lenge som mulig. 9’er fotball er innført fra 13 år. Skolering og utvikling av trenere er et prioritert område i klubben. Dette kan skje på flere måter, f.eks. gjennom kurs via TFK, ved å skaffe seg referanser utenom klubben (kretstiltak, FUG etc.), eller gjennom egen erfaring som trener/spiller på ulike nivåer. Dette gjelder også for lagledere og andre i teamet rundt lagene. I Gimse IL har vi også stor tro på interne utviklingstiltak som trener/laglederforum. For trenere har vi som mål at min. hovedtrener i hvert team skal ha trenerutdannelse tilsvarende ”C-lisens”. I tillegg er det et mål at hvert lag skal ha kompetanse på spillerutvikling og på keepertrening. ”Ungdomsfotballkvelden” er obligatorisk for alle trenere og lagledere i ungdomsfotballen.

 

Differensiering og jevnbyrdighet

Differensiering, er et verktøy for å gi spillerne ulike typer utfordringer ut fra interesse, ferdigheter og modning:

 • Sett sammen treningsgrupper og lag med utgangspunkt i spillernes interesse, ferdigheter og modning, samt sosiale behov og tilknytninger
 • Hospitering gjennomføres iht. egen rutine om hospitering
 • Differensier i treningsøkta gjennom å sette sammen grupper med spillere som har tilnærmet samme ferdighetsnivå – og varier vanskelighetsgraden på øvelser og spill etter ferdighetsnivået til spillerne
 • Tenk jevnbyrdighet på trening når det spilles på større flater/med flere spillere
 • Tren sammen både hele årskull og sammen med årskull over og under – med differensiert aktivitet som beskrevet ovenfor
 • Varier gruppesammensetningene, ikke bruk faste inndelinger
 • La jentespillere som vil/kan, trene med/mot gutter
 • Tenk differensiering også i kamp ift. spilletid, motstander og rolle
 • Tenk totalbelastning for spilleren, max 1,5 kamper (3 omganger) pr. uke
 • NB! Alle spillere skal oppleve ukas høydepunkt – KAMPEN –  dvs. at alle skal ha betydelig spilletid i minst 1 kamp pr. uke
 • Sosialt er hele årskullet/klassen ett lag!

 

Hospitering

Hospitering baseres på at spilleren tilhører egen aldersklasse og fremdeles har aktivitet med jevnaldrende. Differensiering gjennom hospitering benyttes som et verktøy for å sikre at spilleren får utfordringer ut fra sine egne ønsker, nivå, ambisjoner og behov.

Eksempler på hospitering;

 • Innad i egne lag
 • Samtrening med lag over i alder, i egen klubb
 • Hospitering på lag over (alder/nivå) i egen klubb
 • Hospitering i naboklubb/toppklubb (dette skal vi alltid avtale skriftlig gjennom sportslig utvalg).
 • Permanent opp/nedflytting i egen klubb (her må også sosiale behov vektlegges – brukes unntaksvis)
 • Overgang til ny klubb etter at alle andre muligheter i Gimse er ”oppbrukt”.

All intern hospitering skjer gjennom god kommunikasjon trener – trener, med treneransvarlig som støtte og for å sikre at ”klubben er sjef”. Lån av spillere kan skje når et lag trenger hjelp for å gjennomføre trening/kamp. Dette kan skje uavhengig av annen hospitering, avtales trener-trener (aldri direkte med spilleren) og skal ikke gå utover aktiviteten på laget spilleren tilhører.

Ved spørsmål om overganger fra/til klubben, er utgangspunktet som følger:

 • I de yngste klassene er det ikke ønskelig med overganger uten at det foreligger særskilt gode sportslige, sosiale eller praktiske grunner til det.
 • Når spillerne begynner på videregående skole/flytter hjemmefra, kan overganger aksepteres når det helt klart er nyttig for spilleren.
 • Klubben legger ikke hindringer i veien for spillere i junior- og seniorklassene som ønsker å prøve seg på et høyere nivå i andre klubber. Ved henvendelser fra spillere, trenere, foreldre etc. i andre klubber, skal sportslig utvalg (SU) straks informeres for å håndtere dette videre. Tilsvarende kan heller ingen i Gimse kontakte noen i andre klubber uten at dette er klarert med SU. Ingen spillere kan trene med eller spille kamper for annen klubb enn den spilleren er spilleberettiget for, med mindre det foreligger skriftlig tillatelse til det fra Gimse IL. Dette gjelder også treningskamper, cuper, turneringer og uformelle aktiviteter.

Differensiering på banestørrelser

Vi har etablert ulike størrelser på 5’er, og 7’er baner. Dette for å tilpasse størrelsen på disse til alder og ferdigheter. I alderen 8-9år spilles det 5’er på 5’er-banene som er på 9’er-banen. Når du er 10år spilles kampene på 20x40m store baner på 11’er.

Når du er 11år (1.års 7’er) spiller du kamper på 7’er-banene som er etablert på 9’er banen. (33x50m), sesongen etter blir 7’er spillt på 11’er banen (40x63m)

I aldersklassene 13 og 14 år har vi egen 9’er bane (50 x 66m) for både gutter og jenter.

F.o.m 15 år spilles alle kamper på 11’er banen (63 x 100m). Med dette får vi en flott veiing banestørrelser kontra ferdighetsnivå og alder.

Alle 7’er kamper for ungdomsfotball spilles på del av 11’er- banen (40x63m)