Differensiering og hospitering

Differensiering

I Gimse IL har vi stort fokus på spillerutvikling. Vi ønsker å tilrettelegge slik at barn kan få ulike typer utfordringer ut fra interesse, ferdigheter og modning. Dette kaller vi med et samlebegrep for differensiering. Differensiering betyr at trenings- og kamptilbudene i størst mulig grad er tilpasset enkeltspilleres ferdigheter, motivasjon, ønsker og behov. Spillerne blir mest tilfredse gjennom involvering og muligheten for å være med i spillet mest mulig. Det gjør de ved å spille mest med de som er jevnbyrdige på treninger og kamper.

For å beskrive noen sentrale tilretteleggings og differensieringsverktøy NFF anbefaler, og ikke anbefaler, for alderssegmentet har de satt opp denne tabellen:

 

Eksempler på differensiering i økta6-7 år8-9 år10-11 år12 år13 årFra 14 år
Ulik påvirkning gjennom forskjellige øvelser, læringsmomenter og krav til utførelseJaJaJaJaJaJa
Vurder betingelser (touch, banestørrelse/form, antall spillere osv.) for utfordringer og mestring for alleJaJaJaJaJaJa
Inndeling i grupper etter ferdighetsnivå i deler av øktaNeiJaJaJaJaJa
Treningsgrupper delt inn etter nivå eller treningsiverNeiNeiNei***

* Dersom formålstjenlig

Oversikt over eksempler på differensieringsverktøy:

 • Sett sammen treningsgrupper og lag med utgangspunkt i spillernes interesse, ferdigheter og modning, samt sosiale behov og tilknytninger
 • Sette sammen grupper med spillere som har samme ferdighetsnivå – og varier vanskelighetsgraden på øvelser og spill etter ferdighetsnivået til spillerne
 • Tenk jevnbyrdighet på trening når det spilles på større flater/med flere spillere
 • Varier gruppesammensetningene, ikke bruk faste inndelinger
 • Tenk differensiering også i kamp ift. spilletid, motstander og rolle
 • Tenk totalbelastning for spilleren, maks 1,5 kamper (3 omganger) pr. uke
 • NB! Alle spillere skal oppleve ukas høydepunkt – KAMPEN –  dvs. at alle skal ha betydelig spilletid i minst 1 kamp pr. uke
 • Sosialt er hele årskullet/klassen ett lag!
 • Bruk av touchbegrensninger
 • Bruk av antall spillere på det enkelte lag
 • Bruk av voksne i og rundt lagene
 • Individuelle utfordringer
 • Varier banestørrelse

Hospitering

Hospitering baseres på at spilleren tilhører egen aldersklasse og fremdeles har aktivitet med jevnaldrende. Differensiering gjennom hospitering benyttes som et verktøy for å sikre at spilleren får utfordringer ut fra sine egne ønsker, nivå, ambisjoner og behov.

Eventuelle avvik, dvs. ønske om permanent oppflytting til en eldre gruppe, skal alltid behandles i klubbens sportslige ledelse (SL).

 • Hospitering skal skje gjennom god kommunikasjon «trener – trener», dvs. mellom trener for aldersgruppen spilleren tilhører og trener for gruppen spilleren skal hospitere med – eventuelt også med bistand av trenerveileder
 • Normalt er det trener for den aldersgruppen spilleren tilhører, som initierer hvem som skal hospitere. Denne treneren skal uansett alltid involveres når hospitering er aktuelt
 • Både holdninger (kanskje mest) og ferdigheter er avgjørende ift. hvem som skal få tilbudet om hospitering
 • Spiller skal IKKE involveres før trenerne er enige om hvem som skal få tilbud om hospitering
 • Spillerens trener er ansvarlig for å vurdere om/når/på hvilken måte foreldre/foresatte skal involveres. Trener for den gruppen spiller skal hospitere med, er ansvarlig for tilsvarende informasjon i og rundt denne gruppen
 • Hospitering skal være tidsbegrenset og skal i utgangspunktet være i tillegg til trening med egen aldersgruppe. Eventuelt kan det avtales at spiller står over trening med egen aldersgruppe, dersom det kolliderer med hospiteringstrening, eller for å sikre at totalbelastningen ikke blir for stor
 • Når hospiteringsperioden er ferdig, går spilleren automatisk tilbake til egen aldersgruppe – dersom det ikke besluttes at hospitering skal videreføres enda en periode
 • For Gimse IL vil det bli viktig å drive målrettet hospitering for de spillerne som til enhver tid ligger “lengst fremme” og som er inne på tiltak med krets og toppklubb. Dvs. at disse spillerne hospiterer jevnlig i lengre perioder med eldre/bedre spillere, uavhengig av eventuelle andre hospiteringsspillere (se neste punkt)
 • Hospitering kan i tillegg også gjennomføres som en «rullering», der det gjøres en avtale med trener for en eldre/bedre gruppe om at det kan byttes på et visst antall spillere som kan delta på én eller flere treninger for uka
 • Hospitering skal normalt kun skje 1 aldersklasse «opp» eller «ned» Eventuelle andre ønsker skal tas opp med trenerveileder for vurdering
 • Treninger der flere årsklasser deler bane, gir ekstra gode muligheter for differensiering/ hospitering ved at enkeltspillere eller grupper av spillere kan ha aktiviteter med eldre/bedre spillere i hele eller deler av økta

Eksempler på hospitering:

 • Innad i egne lag
 • På tvers av kjønn
 • Samtrening med lag over/under i alder, i egen klubb
 • Hospitering på lag over/under (alder/nivå) i egen klubb
 • Hospitering i naboklubb/toppklubb (dette skal vi alltid avtale skriftlig gjennom sportslig utvalg)
 • Permanent opp/nedflytting i egen klubb (her må også sosiale behov vektlegges – brukes unntaksvis)
 • Overgang til ny klubb etter at alle andre muligheter i Gimse er ”oppbrukt”

Denne tabellen er med på hvert alderssegment for å forklare anbefalt progresjon og vise helheten:

 

Eksempler på hospitering6-7 år8-9 år10-11 år12 år13 årFra 14 år
På tvers av kjønnNeiIkke anbefaltIkke anbefaltJaJaJa
I kampNeiNeiIkke anbefaltJaJaJa
På tvers av klubberNeiNeiIkke anbefaltJaJaJa
Opp en alderklasseNeiNeiIkke anbefaltJaJaJa

Lån av spillere

Dette skjer der lag i alderstrinn over mangler spillere til enkelte kamper. Da kan lag i alderstrinnet under låne ut spillere til kamp. Alle avtaler vedrørende lån av spillere skjer mellom trener/lagleder på de enkelte lag. Trener fra lag som låner ut spiller bestemmer hvem som skal få tilbudet og det skal rulleres på spillere. Spillere og foreldre skal ikke kontaktes direkte.

Overganger

Retningslinjer ved overganger og kontakt med andre klubber:

 • I de yngste klassene er det ikke ønskelig med overganger uten at det foreligger særskilte sosiale eller praktiske grunner til det.
 • Klubben legger ikke hindringer i veien for spillere i junior- og seniorklassene som ønsker å prøve seg på et høyere nivå i andre klubber.
 • Ved henvendelser fra spillere, trenere, foreldre etc. i andre klubber, skal sportslig ledelse straks informeres for å håndtere dette videre. Tilsvarende kan heller ingen i Gimse kontakte noen i andre klubber uten at dette er klarert med SL. Ingen spillere kan trene med eller spille kamper for annen klubb enn den spilleren er spilleberettiget for, med mindre det foreligger skriftlig tillatelse til det fra Gimse IL. Dette gjelder også treningskamper, cuper, turneringer og uformelle aktiviteter.
Neste: Fair Play